top

Home IconHome 学在庆北 留学生活动

 • 大邱校园(主校园)
  • 韩国大邱广域市北区大学路80, 41566
  • 电话 : +82-53-950-6091(研究生入学及中国交换学生)
   +82-53-950-6092(本科入学)
   +82-53-950-6823(交换学生派遣)
   +82-53-955-9232(海外实习)
  • 传真 : +82-53-950-6093
 • 尚州校园
  • 韩国庆尚北道尚州市庆尚大路 2559​​​​​, 37224
  • 电话 : +82-54-530-1561 传真 : +82-54-532-6005
COPYRIGHT (c) 2012 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED. Admin